TTH QUỐC TẾ

ancientgreece1

Hội Thông Thiên Học mẹ thành lập tại New York năm 1875, đến năm 1907 hội chia làm nhiều hệ phái. Dù sinh hoạt có vài điểm nhỏ khác nhau, tất cả hệ phái đều theo chủ trương ban đầu, công nhận ba mục đích nguyên thủy và học hỏi phần MTTL mà bà Blavatsky trình bày trong các tác phẩm của bà. Tới nay có những hệ phái chính như sau:
- Theosophical Society International Headquarters tại Adyar, Chennai (Madras), India.
- Theosophical Society International Headquarters  tại Pasadena, CẠ, USA 
- United Lodge of Theosophists Los Angeles, CA, USA.   
           
Các hệ phái này đều  có chi bộ khắp nơi với:
- Hội Thông Thiên Học Việt Nam và
-  Theosophical Society in America Wheaton, IL., USA.  American Section of T.S. thuộc hệ phái Adyar.

Trụ Sở TTH Quốc Tế

Theosophical Society Internationa Headquarter, Adyar,

Chennai, India

 

 

Besant Garden

Theosophical Publishing House in Besant Garden

Thư Viện Adyar