TỰ DO TƯ TƯỞNG

 

Không một triết lý, tư tưởng do bất cứ ai giảng dạy hay chủ trương có thể ràng buộc hội viên; mọi người đều có tự do chấp nhận hay từ bỏ các điều này. Việc thừa nhận ba mục đích của hội là điều kiện duy nhất để gia nhập hàng ngũ hội viên. Không một giảng viên hay tác giả nào kể từ bà H.P.Blavatsky trở xuống có quyền  áp đặt tư tưởng hay huấn thị cho hội viên. Mọi người có quyền hạn ngang nhau trong việc gia nhập vào học phái tư tưởng người ấy chọn, nhưng không ai có quyền đặt để quyết định của mình cho người khác, cũng như không ai bị từ chối quyền bầu và ứng cử vào một chức vụ trong hội vì ý tưởng mà họ chủ trương, hay vì không có chân trong một học phái nào. Đặc ân không thể ban phát cho tư tưởng hay ý kiến, và cũng không vì thế mà có sự trừng phạt.

Đại hội đồng tha thiết kêu gọi các hội viên Hội Thông Thiên Học duy trì, bảo vệ, và hoạt động trên những nguyên tắc căn bản này của hội, cũng như thẳng thắn sử dụng quyền tự do tư tưởng và phát biểu trong sự lễ độ và tôn kính lẫn nhau.

Quyết định của Đại Hội Đồng
Hội Thông Thiên Học
23 - 12 - 1924.

 

 

Egypt1Egypt1Egypt1Egypt1Egypt1Egypt1Egypt1