HỘI THÔNG THIÊN HỌC

GIỚI THIỆU VỀ HỘI

 

Hội Thông Thiên Học được thành lập tại New York ngày 17 - 11 - 1875. Hội là tổ chức phi chính trị, không thuộc tôn giáo nào và không có tín điều. Ba mục đích của Hội là:

1. Tạo một tình huynh đệ đại đồng, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng, phái tính, giai cấp hay màu da.
2. Khuyến khích việc học hỏi và đối chiếu Tôn Giáo, Triết Lý và Khoa Học.
3. Nghiên cứu những định luật thiên nhiên chưa giải thích được và những quyền năng ẩn tàng trong con người.

Hội Thông Thiên Học gồm những người nghiên cứu học hỏi Minh Triết Thiêng Liêng (MTLL), họ có thể theo một tôn giáo nào đó trên thế giới mà cũng có thể không thuộc một tôn giáo nào; điểm chung của mọi hội viên là tất cả chấp thuận ba mục đích của hội, mong ước loại bỏ những tị hiềm giữa các tôn giáo và nối kết những ai có thiện chí lại với nhau bất kể quan niệm riêng về tôn giáo của mỗi người,  muốn học hỏi chân lý trong các tôn giáo và chia sẻ kết quả học hỏi được của họ với người khác. Mối liên kết họ với nhau không phải là vì có chung một đức tin, mà có chung sự tìm kiếm và ước vọng đạt được Chân lý. Họ tin tưởng rằng Chân lý có thể tìm được bằng việc học hỏi, suy ngẫm, sống đời trong sạch, hiến mình cho những lý tưởng cao cả, và họ xem Chân lý như là thành quả đáng nỗ lực để đạt tới, mà không phải là giáo điều do một thẩm quyền nào áp đặt. Họ cho rằng niềm tin cần là kết quả của việc học hỏi riêng của cá nhân hay nhờ trực giác, và không phải là cái đặt để trước tiên cho những điều này, cũng như nó phải dựa trên hiểu biết mà không dựa trên sự khẳng định. Hội viên có sự khoan hòa với tất cả mọi người, ngay cả với ai không khoan hòa. Họ coi đó không là đặc ân ban phát mà như là bổn phận phải làm, và họ tìm cách giải trừ sự vô minh thay vì trừng phạt nó. Hội viên xem mỗi tôn giáo như là một cách biểu lộ của  Minh Triết Thiêng Liêng và quan tâm đến việc học hỏi mỗi tôn giáo hơn là lên án nó, thực hành nó hơn là truyền đạo.  Tiêu ngữ của họ là Bình An, cũng như mục tiêu của họ là Chân Lý.

Theosophia nguyên ngữ từ tiếng Hy Lạp theo (Trời, thần linh) và sophia (minh triết), có nghĩa Minh Triết Thiêng Liêng. Đây là chân lý căn bản nằm trong các tôn giáo lớn.

 

Hội Thông Thiên Học  quốc tế (Adyar):
Chánh Hội Trưởng đương nhiệm: ÔngTim Boyd.
Phó Hội Trưởng : Dr. John Algeo
Thư Ký: Bà Mary Anderson

 

Hội Thông Thiên Học Việt Nam thành lập năm 1952.
Muốn gia nhập hội , bạn chỉ cần thừa nhận mục đích thứ nhất, và xin liên lạc với hội nơi quốc gia cư ngụ hay bất cứ hội viên nào bạn biết.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

- Hội quốc tế (Adyar)
Information and Public Relations Officer
The Theosophical Society
Adyar, Chennai 600020, India.
Phone: 91-44-24912815
Email: intl.hq@ts-adyar.org
Website: www.ts-adyar.org

- Các nhóm hội viên VN tại hải ngoại.
Xin vào mục Websites TTH.