THƯ ĐỌC GIẢ 1

 


From: @gmail.com>
To: pstheosophia@yahoo.com
Sent: 2011
Subject: Hỏi thăm về hội viên TTH Huế

Mến gởi ban biên tập !
Tôi có đọc bài viết về chi bộ chơn lý ở Huế trên trang nhà, và rất lấy làm cảm động . Hiện nay tôi có đứa em đang sống ở huế rất muốn được kết nối với những hội viên TTH ở huế để có thể gần gũi học hỏi tu thân. Kính mong ban biên tập nếu biết hội viên nào còn sinh hoạt ở huế thì xin giúp bắc nhịp cầu liên lạc.
Cầu mong cho ngày phục hoạt của hội trên quê nhà sẽ không còn xa nữa .
Thương mến .
Lành thay ! Lành thay !
XXX