DANH SÁCH CÁC CHI BỘ
của XỨ BỘ TTH VIỆT NAM

 

Năm

Chi Bộ  

Chi trưởng  

  1925     

  Branch Cochinchine   

  (trực thuộc xứ bộ Pháp) Georges Raimond

  1934

  Leadbeater                    

  (trực thuộc xứ bộ Pháp) Soubrier, Timmerans, ngưng hoạt động 1940, hoạt động lại 1948, 1949 trực thuộc Adyar. 1952 đổi tên thành Việt Nam, Phạm Ngọc Đa.

  1936

  Le Serviteur            

  (Bạc Liêu)

  1952

  Kiêm Ái           

  (Bàn Cờ) Phan văn Hiện, Nguyễn văn Minh, Chung Hữu Thế...

  1952

  Phụng Sự

  François Mylne, ...

  1952    

  Dưới Chân Thầy     

  (Vĩnh Long) Nguyễn Minh Tâm, Vương Kim Liêng

 1952

 Long Xuyên

 Huỳnh Từ Hiếu, Phạm Thành Kỉnh 

 1952

  An Giang

 (Châu Đốc) Huỳnh Bá Nhệ, Châu văn Đồng, Lê Quang Điện, Trương văn Hiện.

   1952

  Bác Ái

 (Tân Châu) Nguyễn văn Lầu

  1955

   Chơn Lý

    (Huế) Nguyễn Phước Hòa Giai, Lê văn Mừng, Nguyễn Hữu Nghị.

 1955

  Nhơn Ái

 (Sóc Trăng) Trương Khương

  1956

 
Sài Gòn

 Nguyễn Hữu Kiệt, Nguyễn văn Huấn

 1956

 Leadbeater

 Trương Khương

 1958

  Dung Hạnh  

Nguyễn thị Hai, Lê thị Xáng

 1959

 Bát Nhã 

  (Vĩnh Long)

 ''

Gò Công

   Lộ Công Bích      

  1963

  Từ Bi

 (Tân Định) Nguyễn văn Lượng, Nguon Har …

 ''

 Minh Triết  

  (Phú Nhuận) Lưu thị Dậu, Huỳnh Khánh Kiết

  1967

 Vũng Tầu

 Trần văn Sem.

1968

 

 Các chi bộ Việt Nam, Leadbeater, Nhơn Ái, Bát Nhã  giải tán.

 1970

  Kiên Giang

 (Rạch Giá) Nguyễn văn Vinh …

 1970

 Định Tường

  (Mỹ Tho) Nguyễn văn Keo …

 1972

 Bồ Đề  

 Phạm thị Du, Lê Toàn Trung …

 ''

 Ý Chí

  (Long Xuyên – Cà Mâu) --- ) 

 1973

 Việt Nam

  (Sài Gòn) tái hoạt động.

 1974

  Huynh        Đệ   

 (CầnThơ) Nguyễn Ngọc Ngàn ...         

1988

 Chơn Lý

 (Long Beach, California, trực thuộc xứ bộ Hoa Kỳ),  Ngô Tố Hoa …

 

 

Xem Lịch Sử Hội Thông Thiên Học VIỆT NAM Phần I