ĐẠI  THỈNH  NGUYỆN   

 

Từ tâm Ánh Sáng trong trí Thượng Đế
Xin cho ánh sáng tuôn thẳng vào trí người
Xin cho ánh sáng tràn lan địa cầu.
Từ tâm Thương Yêu trong tim Thượng Đế
Xin cho thương yêu tuôn thẳng vào tim người
Xin Đức Di Lặc (đức Chúa) giáng sinh
Từ trung tâm nơi Thiên Ý biểu lộ
Xin cho ý cao hướng dẫn ý người
Ý cao mà các Chân Sư biết và phụng sự.
Từ trung tâm mà con người phát xuất
Xin cho Thiên Cơ đầy thương yêu và Ánh Sáng tựu thành
Và xin nó đóng kín lối dẫn vào sự ác.
Xin Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Lực tái lập Thiên Cơ trên địa cầu.

 

The  Great  Invocation


From the point of Light within the mind of God
Let light stream forth into the minds of men
Let Light descend on Earth
From the point of Love within the heart of God
Let Love stream forth into the heart of men
May Christ return to Earth
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men
The purpose which the Masters know and serve.
From the centre where we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work out
And may it seal the door where evil dwells
Let Light, Love and Power restore the Plan on Earth.