BÁ NHÂN BÁ TÁNH

 

1. Ai học hỏi về bản chất con người (và mọi kẻ chí nguyện nên làm) cần nhớ rằng trong thời gian có những khác biệt tạm thời. Ta khác nhau về:
Các cung.
Cung cho ảnh hưởng mạnh nhất về sức thu hút trong một kiếp.
Cách trực nhận chân lý.
Huyền bí học (occultism) hay huyền học (mysticism) có sức thu hút anh mạnh hơn .
Trọng tâm.
Vào mỗi kiếp con người có trọng tâm là thể chất, tình cảm hay trí tuệ.
Mức tiến hóa.
Cho ra sự dị biệt thấy trong nhân loại.
Tuổi chiêm tinh.
Nó xác định khuynh hướng mỗi kiếp.
Sắc dân.
Khiến cho phàm ngã chịu ảnh hưởng của hình tư tưởng riêng một sắc dân.
Kế đó, cung phụ mà con người thay đổi từ kiếp này sang kiếp kia, cho anh phần lớn tính chất trong một kiếp. Nguyên tắc là:
– Cung của Chân Thần giữ nguyên qua bao thời đại không thay đổi; nó là một trong ba cung chính là cung một, hai và ba.
– Cung của chân nhân thay đổi từ vòng tiến hóa này sang vòng khác, và nơi người tiến hóa thời gian thay đổi ngắn hơn từ giống dân này sang giống dân khác, và gồm một trong năm cung của cuộc tiến hóa hiện tại.
– Cung của phàm nhân thay đổi theo mỗi kiếp cho tới khi trải qua hết bẩy cung phụ của cung Chân Thần.

2. Một lý do khác về sự dị biệt giữa con người với nhau là thể mà họ trụ tâm vào, hay thể mà qua đó có hoạt động mạnh nhất; khi ta không nhận biết điều ấy thì không hiểu được người bạn. Nói rằng ai trụ vào thể tình cảm thì có nghĩa là chân nhân của họ làm việc chính yếu qua thể ấy. Sự trụ tâm này còn muốn nói tới đường kinh thông thương suông sẻ ra sao. Thí dụ:
– Chân nhân trụ ở cảnh thứ ba cõi trí.
– Chất liệu trong thể tình cảm phần lớn thuộc cảnh thứ ba cõi tình cảm.
– Chất liệu trong thể trí phần lớn thuộc cảnh thứ năm cõi trí.
Cấu trúc này khiến chân nhân sẽ trụ nỗ lực của mình trong thể tình cảm. Ngược lại, nếu:
– Chất liệu trong thể tình cảm phần lớn thuộc cảnh thứ năm, và
– Chất liệu thể trí phần lớn thuộc cảnh thứ ba.
Chân nhân sẽ trụ nỗ lực vào thể trí. Như vậy khi nói chân nhân làm chủ ít nhiều nơi một ai thì nó có nghĩa các thể của họ được tạo bằng chất liệu ở những cảnh cao hơn.
Đi vào chi tiết, chân nhân chỉ lưu ý nhiều đến phàm ngã khi con người loại trừ gần hết chất liệu thuộc những cảnh thứ bẩy, sáu và năm trong các thể của mình, tức những cảnh thấp nhất.
● Khi anh tạo đến một tỷ lệ nào đó chất liệu cõi thứ tư, chân nhân có mức chi phối nhiều hơn.
● Khi chất liệu cảnh thứ ba có trong các thể ở một mức nào đó, con người tiến vào đường Đạo.
● Khi chất liệu cảnh thứ hai chiếm phần lớn thì anh có chứng đạo (initiation - điểm đạo).
● Và khi các thể được cấu tạo hoàn toàn chỉ là chất liệu cảnh thứ nhất, anh trở thành vị Chân Sư.
Vì vậy, cảnh mà con người thuộc về là điểm quan trọng, và việc nhận biết  mức trụ tâm thức của anh làm sáng tỏ sự việc.

3. Cộng thêm vào đó, tuổi của linh hồn thường khi làm người ta thiếu sự hiểu biết. Hai điểm trên không giúp gì được cho ta mấy, bởi vào lúc này con người chưa phát triển khả năng nhận ra được cung, điều duy nhất có thể làm là suy đoán và hiểu nhờ trực giác.

Theo: A Treatise on the White Magic. A.A.Bailey.