THƯ GỬI TỪ ASHRAM (Thư 17)

 

Ám  Nhập

(Dành cho ai bị ám nhập hoặc bị vong linh quấy nhiễu)

 

 

Mỗi sáng, đúng ngọ và ban chiều, và bất cứ khi nào cảm thấy vong linh xấu đến gần, hãy lập lại bài cầu nguyện sau với ý chí và tư tưởng mạnh mẽ, bằng lời và trong trí:
– May Divine Power and Divine Light descend upon and shine within me. I am that Power. I am that Light.
– Xin Quyền Năng Thiêng Liêng và Ánh Sáng Thiêng Liêng đi xuống và chiếu rọi trong tôi. Tôi là Quyền Năng ấy. Tôi là Ánh Sáng ấy.

 Ngưng và cảm nhận ý trọn vẹn ít nhất 30 giây. Rồi nói:
     – Aum hay Amen.

Mỗi sáng, đúng ngọ và ban chiều, vào những lúc thuận tiện nhất cho bạn, hãy nghĩ về mình như là có hào quang là ánh sáng trắng chói lọi chiếu sáng lòa; vì hào quang như thế – khi tưởng tượng rõ ràng – sẽ là 'áo giáp' tốt lành để chống cự, hãy thấy nó như là ánh sáng trắng tỏa ra hùng mạnh, từ bên trong giữa đầu chiếu ra ngoài cơ thể theo đủ mọi hướng đến hai thước. Khi tập như vậy, bạn phải không có phút nào cho phép mình nghĩ tới 'kẻ địch', bạn phải tập cho mình gạt bỏ hoàn toàn ý đó khỏi tâm thức, sự suy tư, và hết tất cả những gì khác có liên kết với nó.
Tư tưởng và hành động của bạn có thể yếu kém và dễ bị hại, nhưng bạn phải trở thành mạnh mẽ và không gì hại được.

 

Chân sư Polidorus Isurenus

Trích: Illuminations of the Mystery Tradition
by Geoffrey Hodson

Xem Thư Gửi từ Ashram các bài trước:

Geese